การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

          เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ร่วมแนะนำและเสนอชื่อทรัพยากรเพื่อคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์-ร้านหนังสือ มาให้ท่านคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร

2.ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร

3.เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

4.รอขั้นตอนอนุมัติ

หากท่านที่สนใจให้กรอกรายการที่ต้องการในแบบฟอร์มเสนอชื่อหนังสือออนไลน์