ข้อมูลของห้องสมุด

ข้อมูลทั่วไป
                   ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ได้ใช้การวิเคราะห์เลขหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Classifcation. LC.) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนหมวดหมู่เป็นแบบผสม (Mixed Notation) คือการผสมระหว่างตัวอักษรโรมัน A – Z  (ยกเว้น I O W X Y) และเลขอารบิคตั้งแต่ง 1 – 9999 โดยมีโครงสร้างของการจัดหมู่ระบบห้องสมุดอเมริกันในปัจจุบันแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ (Main classes) ออกเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษรโรมันแทนเนื้อเรื่องในแต่ละหมวด และการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง
                   สำหรับหมวดหมู่ของหนังสือประเภทอื่นๆ
                   –    หนังสืออ้างอิงภาษาไทย                  อ
                   –    หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ             Ref
                   –    นิยาย                                        น   Fic
                   –    เรื่องสั้น                                      รส  SC
                   –    หนังสืออ่านสำหรับเด็ก                     ย

 

วันและเวลาเปิดบริการ   จันทร์ – ศุกร์  8.30-17.00
สถานที่ตั้ง ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
โทร. 02-5494965
E-mail: liberalrmutt65@gmail.com
 
ทรัพยากรสารนิเทศ
  1. หนังสือ จัดบริการที่ตู้วางไม้และเหล็ก ทั้งหมด 16 ตู้เรียงลำดับตามตัวอักษร มีป้ายบอกหมวดหมู่ได้ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ ด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ (Library)
            การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนั้น สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเนื้อหาของหนังสือเป็นแบบผสม (Mixed Notation) คือการใช้อักษรโรมันและเลขอารบิค จะแบ่งจากหมวดใหญ่ไปหาหมวดย่อย  โดยแบ่งครั้งแรกเป็น 20 หมวดใหญ่คือ
                   A        ความรู้ทั่วไป
                   B        ปรัชญาและศาสนา
                   C        ประวัติศาสตร์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
                    D        ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า
                   E-F      ประวัติศาสตร์อเมริกา
                   G        ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา 
                   H        สังคมศาสตร์
                   J        รัฐศาสตร์
                   K        กฎหมาย        
                   L        การศึกษา       
                   M       ดนตรี  
                   N        วิจิตรศิลป์
                   P        ภาษาและวรรณคดี
                   Q        วิทยาศาสตร์
                   R        แพทยศาสตร์
                   S        เกษตรศาสตร์
                   T        เทคโนโลยี       
                   U        วิชาการทหาร
                   V        นาวิกศาสตร์    
                   Z        บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
 
           การค้นหาหนังสือที่ต้องการในห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุต่างๆ ได้จากฐานข้อมูล Library ของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สืบค้นข้อมูลสารนิเทศไว้ 1 เครื่อง หรือสอบถามบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ได้ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ

2.วารสาร จัดเรียงเก็บตามลำดับตัวอักษร วารสารใหม่จะวางไว้ที่ชั้นวางเหล็ก วารสารฉบับล่วงเวลาจัดเรียงไว้ในตู้เหล็กบานเลื่อน

3.หนังสืออ้างอิง จัดเก็บไว้ที่ตู้เหล็กหลังห้อง แยกตามประเภทของหนังสืออ้างอิง

4.ซีดีเพื่อการศึกษา มีเนื้อหาทั้งด้านภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว สารคดี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ไทยศึกษา และภาพยนตร์ มีจำนวนพันกว่าชื่อเรื่อง ซึ่งจัดเก็บไว้ในตู้เก็บซีดีบริเวณห้องคอมพิวเตอร์ และเคาน์เตอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
                   คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 10 เครื่อง และฐานข้อมูล Liberty จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการสืบค้นหนังสือ
 
งานห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
  1. งานสรรหาทรัพยากรนิเทศ การสำรวจทรัพยากรนิเทศของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอพิจารณาในการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการ และทันสมัยที่สุด
  2. งานจัดเก็บและค้นคืนสารนิเทศ การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Liberty เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  3. งานซ่อมและจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อรักษาสถานภาพของทรัพยากรให้ดูคงทนและสามารถใช้งานได้คุ้มค่า และเพื่อความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรสารนิเทศ
  4. บริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป เอกสารและโสตทัศนวัสดุ
  5. บริการวารสาร ให้บริการยืม-คืนวารสารฉบับย้อนหลัง หลังเก็บไว้ให้บริการอย่างน้อย 1 เดือน
  6. บริการหนังสืออ้างอิง ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
  7. บริการจองทรัพยากรสารนิเทศ สำหรับผู้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่มีผู้อื่นยืมไปแล้วติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  8. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่บุคคลภายนอกสถาบัน สามรถยืมคืนระหว่างห้องสมุดได้ โดยขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  9. บริการทำบัตรสมาชิก
  10. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นคว้าหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้บริการอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น แนะนำการใช้ห้องสมุด แนะนำการสืบค้นออนไลน์ หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
  11. บริการข่าวสารทันสมัย เป็นการเผยแพร่ข่าวสารบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ ข่าวสารประจำวัน เอกสาร จุลสารจากหน่วยงานต่างๆ โดยจัดป้ายนิเทศ บริการรายชื่อทรัพยากร/โสตทัศนวัสดุต่างๆที่มาใหม่
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  2. วางประเป๋า ถุงย่าม และสิ่งของอื่นๆไว้ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
  3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้ใช้บริการห้องสมุด
  4. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องสมุด
  5. หยิบหนังสือด้วยความระมัดระวังเพราะจะทำให้ชั้นหนังสือไม่เป็นระเบียบและชำรุดเสียหาย
  6. การตัด ฉีกหนังสือ สารสาร สิ่งตีพิมพ์ของห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
  7. ไม่นำหนังสือ ออกนอกห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษ
  8. โปรดแสดงกิริยาวาจาสุขภาพ เมื่อมาใช้บริการห้องสมุด
  9. เมื่ออ่านหนังสือแล้ว อย่านำหนังสือขึ้นชั้นเอง กรุณาวางในโต๊ะวางหนังสือที่จัดไว้ด้านหลังห้อง