8

สาขา


8

หลักสูตร


1967

นักศึกษา


147

บุคลากร


65

ผลงานวิจัย


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2562

“คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตนักศึกษาสู่ระดับสากล มีคุณธรรมนำสังคม”

ข่าวสารและกิจกรรม

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

2 มีนาคม 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในงานพิธีพระราชทานปริญาบัตรครั้งที่ 36 นี้มีบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 333 คน

23 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Premium Course ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

22 มีนาคม 2023

เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

15 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและห้องน้ำ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2023

เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

15 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและห้องน้ำ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2023

เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

15 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและห้องน้ำ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

23 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Premium Course ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

26 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิต

28 ธันวาคม 2021

พิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน กับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

22 มีนาคม 2023

เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

15 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและห้องน้ำ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2023

เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2023

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Polytechnic University, Pomona, USA ในการเข้าหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับชาติและนานาชาติ

15 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและห้องน้ำ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

รางวัลและเกียรติยศ