8

สาขา


8

หลักสูตร


1967

นักศึกษา


147

บุคลากร


65

ผลงานวิจัย


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2562

“คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตนักศึกษาสู่ระดับสากล มีคุณธรรมนำสังคม”

ข่าวสารและกิจกรรม