8

สาขา


11

หลักสูตร


2234

นักศึกษา


141

บุคลากร


65

ผลงานวิจัย


“คณะศิลปศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญภาษาและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบริการ”

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลและเกียรติยศ