การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

 

        อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิก โดยแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

 

1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2.นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน หรือใบลงทะเบียนเรียนขั้นต้น

3.อาจารย์/ข้าราชการ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ

4.อาจารย์พิเศษ/เจ้าหน้าที่ ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่

หมายเหตุ

1.บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ภาคการศึกษา สมาชิกต้องต่ออายุบัตรทุกภาคการศึกษา

2.สำหรับนักศึกษาจะต้องนำหลักฐานมาทำบัตรสมาชิกใหม่หรือต่ออายุบัตรสมาชิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนปัจจุบัน

 

ใบสมัครสมาชิกออนไลน์