หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

                                                      หลากหลายห้องปฏิบัติการ เรียนจริง… ปฏิบัติจริง…

                           เพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับห้องปฏิบัติการจริง อาทิ ห้องปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการการโรงแรม ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม