การยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

การยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

 

สิทธิในการยืม-ค่าปรับ

 

รายการทรัพยากร

ผู้มีสิทธิยืม

กำหนดการยืม

ค่าปรับ

1.หนังสือทั่วไป

       – หมวด A-Z

       – นวนิยาย/เรื่องสั้น

นักศึกษา

 

อาจารย์

 

อาจารย์พิเศษ

 

เจ้าหน้าที่

5 เล่ม/สัปดาห์

 

15 เล่ม/1 ภาคเรียน

 

15 เล่ม/1 ภาคเรียน

 

3 เล่ม/สัปดาห์

1 บาท/เล่ม/วัน

 

3 บาท/เล่ม/วัน

 

3 บาท/เล่ม/วัน

 

3 บาท/เล่ม/วัน

2.หนังสืออ้างอิง

สมาชิกทุกประเภท

ใช้ภายในห้องสมุด

เท่านั้น

กรณีที่ต้องการยืมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่

3.วารสารและหนังสือพิมพ์

4.โสตทัศนวัสดุ

         -ซีดีรอม

สมาชิกทุกประเภท

3 รายการ/1 สัปดาห์

5 บาท/รายการ/วัน

      ù ผู้ยืมต้องมาติดต่อยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองและแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง

 

     

 

 

การตอบคำถามและอ้างอิง

 

       ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด วิธีการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty การใช้แอพพลิเคชั่นห้องสมุด การใช้หนังสืออ้างอิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนะนำการเขียนบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรมการจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น โดยสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์

    ช่องทางการให้บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)

       Facebook:   https://www.facebook.com/LiberalArt.Library.RMUTT หรือสืบค้นโดยใช้ชื่อ ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

        E-mail: liberalrmutt65@gmail.com

        โทร: 02-5494965