การตอบคำถามและอ้างอิง

การตอบคำถามและอ้างอิง

          ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด วิธีการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty การใช้แอพพลิเคชั่นห้องสมุด การใช้หนังสืออ้างอิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนะนำการเขียนบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรมการจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น โดยสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์
          ช่องทางการให้บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)
          Facebook:   https://www.facebook.com/LiberalArt.Library.RMUTT หรือสืบค้นโดยใช้ชื่อ ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
          E-mail: liberalrmutt65@gmail.com
          โทร: 02-5494965