การประชุมรายงานความก้าวหน้า

 

 

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย
เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย
และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
ณ ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานภาพรวมของโครงการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุม และพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย อาทิ ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวนิช และคุณจิริกา  นุตาลัย

ในการนี้ โครงการยังได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มชาวบ้าน ภาครัฐ และภาคเอกชน อีกมากมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง