ข้อมูลด้านผลงานวิจัย

ข้อมูลด้านผลงานวิจัย

บทคัดย่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพิศ บุญลาภ
บทคัดย่อ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
บทคัดย่อ2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
บทคัดย่อ3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
บทคัดย่อ อาจารย์ปาริฉัตร  พยุงศ
บทคัดย่อ อาจารย์พรนภา  ธนโพธิวิรัตน์
บทความวิจัย ดร.วัฒนา  ทนงค์แผง
บทคัดย่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา
บทคัดย่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มณิภัทร์ ไทรเมฆ
บทคัดย่อ รศ.ดร.จิรวัฒน์  เพชรรัตน์
บทความวิจัย1 อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี
บทความวิจัย2 อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี
บทความวิจัย3 อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี
บทความวิจัย อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
บทความวิจัย อาจารย์ฐิญภา เสถียรคมสรไกร
บทความวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
บทความวิจัย1 ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
บทความวิจัย2 ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
บทความวิจัย1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
บทความวิจัย2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
บทความวิจัย3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
Doc_2562