ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่ใช้สำหรับงานวิจัย

           1.อนุมัติเดินทาง+หลักฐานการจ่ายเงิน

ขออนุมัติเดินทาง

รายงานการเดินทาง

หลักฐานการจ่ายเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

           2.อนุมัติจ้างเหมา+ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญจ้างเหมา

ขออนุมัติจ้างเหมา

            3.อนุมัติผู้ช่วยนักวิจัย+ใบสำคัญรับเงิน

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยนักวิจัย)

ใบสำคัญรับเงิน

ขออนุมัติผู้ช่วยวิจัย

           4.แบบฟอร์มบันทึกข้อความงานวิจัย

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ มนุษย์ศาสตร์

แบบฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ  พละศึกษา

แบบฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์

            การจัดการความรู้ด้วนงานวิจัย