ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรีกับ Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย