คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566