รางวัลและเกียรติยศ

ข่าวรางวัล

2 กรกฎาคม 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2567 ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

11 มกราคม 2024

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

11 มกราคม 2024

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลศิริ วรกุลอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2566

11 มกราคม 2024

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลาการดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์ระดับหน่วยงาน พ.ศ 2566