คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT – PSF ) ระดับที่ 2