คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร.ต.ยุวดี กวาตระกูล ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT – PSF ) ระดับที่ 2