ประกาศ

ประกาศ

28 พฤษภาคม 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกานต์ คงด้วง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (คะแนนสูงสุด )ในประเภท Plant – Based Protien

23 พฤษภาคม 2023

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

19 พฤษภาคม 2023

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2023

ดร.เบญจพร มีพร้อม หัวหน้างานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์กุลศิริ วรกุล และตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางสาวปรียานุช อยู่ปราง เข้านำเสนอผลงานในการคัดเลือกโครงงาน CWIE ระดับชาติ ประเภทนานาชาติ

11 พฤษภาคม 2023

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.พนิดา สมประจบ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมกับ น.ส.วิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และคณะกรรมการบริหารงาน ห้องสมุดฯ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจำ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

2 พฤษภาคม 2023

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัท Pattaya Aviation โดยมีนศ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่ 3 รหัส 63 จำนวน 22 คน และว่าที่บัณฑิตรหัส 62 จำนวน 6 คน

28 เมษายน 2023

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบพรีเมี่ยม คอร์ส ของสาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพ

27 มีนาคม 2023

ท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด นำคณะผู้บริหารและผู้สอนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามและสรุปผล โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เครดิตแบ้งค์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

27 มีนาคม 2023

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ” การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะยงชิดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”สนองพระราชดำริโครงการ อพสธ.ในการใช้ประโยชน์จากจากทรัพยากรในท้องถิ่น