งานบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียรู้สู่การเป็นนวัตกร  Download ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร Download แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

เอกสารประเมินผลการสอน Download แบบประเมินผลการสอนปี64

เกณฑ์เสนอขอผลงานทางวิชาการ ปี 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ60 63
2.กพอ 03 เกณฑ์ 60
3.แบบตรวจสอบจริยธรรมฯ เกณฑ์60 63
4 หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล เกณฑ์ 60 63
5.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมปี 60 23
6.แบบแสดงรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ 60 63
7.หนังสือรับรองงานวิจัย เกณฑ์ 60 63
8.แบบประเมินตำรา
9.ผลการสอน
10.เกณฑ์การประเมินผลการสอน
11.Formขอส่งเอกสารให้ผู้ประเมินผลการสอนของบุคลากรภายนอก
12.Formคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน
13.บันทึกข้อความภายในผู้เสนอขอตำแหน่งส่ง
14.บันทึกข้อความส่งผศ รศ ส่ง กบค.