กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการติดตามการใช้พลังงานผ่าน Energy  Management System ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560