คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

     

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสาวพาฝัน โชติกะสุภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.จิรดา วุฑฒยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.รสสุคนธ์ สงคง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สมคิด สวนศรี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.มณิภัทร์  ไทรเมฆ 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    

นางสาวเยาวเรศ เกตุแก้ว 

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษา

นางพัชรินทร์ จึงประวัติ

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางมธุรา สวนศรี

คณาจารย์ประจำ

นายสมพงษ์ บุญหนุน 

คณาจารย์ประจำ

นางสาวพิมพิกา ทองรมย์

คณาจารย์ประจำ

ผศ.ก้องเกียรติ คุณาสถิตชัย

คณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พนิดา สมประจบ

เลขานุการ

ผศ.ดร.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ