เกณฑ์การพิจารณาโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย