อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว

                          อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว
                       MS. YAOWARET KETKAEW

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02ข54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  089-9915-204  โทรสาร  02ข5775017  Email Yaowaret_k@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2541
2543
ปริญญาโท
ภาษาศาตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2529
2532
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ไทย

 

2562 
2562 
Cert. 
English, Culture and Methodology for Teaching Specialized Content Program 
University of Queensland 
Australia 
2561 
2561 
Cert. 
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 
University of Limerick 
Ireland 
2560 
2560 
Cert. 
Pedagogy Teaching and Learning in Higher Education 
University of Tempere in cooperation with Finland University 
Finland 
2552 
2552 
Cert. 
Teacher’s Training Program 
Christchurch Polytechnic Institute of Technology 
New Zealand 
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   ไวยากรณ์ (English Grammar)
อันดับ 2  การอ่าน (English Reading)
อันดับ 3  การเขียน (English Writing)
อันดับ 4  สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค/ หนังสือ/ตำรา)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2542
2543
วิจัย
Conducting Analysis of Grammatical Errors in Written Work
KMUTT
2550
2550
ตำราเรียน
English for Everyday Use
RMUTT-Triple Ed.
2554
2554
ตำราเรียน
English Conversation
RMUTT-Triple Ed.
2555
2555
ตำราเรียน
English for Job Applications
RMUTT-Triple Ed.
2556
2556
ตำราเรียน
Academic Reading in English
RMUTT-Triple Ed.
                                     
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2554
2554
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 (หัวหน้าโครงการ)
 
ศิลปศาสตร์
2563
2564
ผลสัมฤทธ์และความพึ่งพอใจของผู้เรียน ในการใช้ใบงาน TOEIC ในการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี แหล่งทุน ได้รับทุนอุดหนุนประเภทงบประมาณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563
(วิจัยร่วม)
ศิลปศาสตร์