อาจารย์ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน

                           อาจารย์ปิยนุช  สวัสดิ์โยธิน
                          Ms.Piyanuch Sawatyothin

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  086-7152851 โทรสาร  02-5775017  Email piyanuch_s@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2556
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
2546
2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนภาษาอังกฤษ
ม.มหาสารคาม
ไทย
2543
2546
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ม.มหาสารคาม
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  6 สิงหาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)          ดีเลิน
          (ภาษาอังกฤษ)      D-Learn
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2564
ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Entrepreneurs’ Attitude Toward English Proficiency of Interns
of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี