พรพรรณ ทองบัญชาชัย

                  อาจารย์พรพรรณ ทองบัญชาชัย
            MISS. PHORNPHANTHONGBANCHACHAI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย.  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก.
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494955.  โทรศัพท์ (มือถือ)  0804416445 โทรสาร  025775017  Email. phornphan_t@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
 
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2544
2549
ศศ.ม.
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2540
2544
ศศ.บ.
ภาษาจีน
ม.ธรรมศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 15  ตุลาคม  2544
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ภาษาจีน
          (ภาษาอังกฤษ)     Chinese Language

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

 

เริ่มปี พ.ศ.

เสร็จปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน/โครงการ

หน่วยงาน/บริษัท

2558

2560

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อพัฒนาตำราวิชาภาษาจีนพื้นฐาน

กรณีศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์