งานทะเบียนและวัดผล

เบิกค่าเทอมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฯ-ปีการศึกษา-2562-เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1-63

ใบปะหน้าซองข้อสอบ

คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์

ขออนุญาตสอน ครั้งที่ 15

แบบฟอร์มขอพิจารณาอนุมัติค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสอบตรงกัน

ใบคำร้องขออนุญาตสอบ

แบบฟอร์มสอบตรงกัน

คู่มือแจ้งจบนักศึกษา

แนวปฏิบัติการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป

แบบคำร้องขอยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แนวปฏิบัติการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป

แบบคำร้องขอยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์