ซ๊อส อักษรกิตติ์

อาจารย์ซ๊อส  อักษรกิตติ์
MISS. SAUCE AKSORNKITTIT
หน่วยงานที่สังกัด  
        สาขา  อุตสาหกรรมการบริการการบิน  สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2552
2555
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
การบริหารการบิน
ม.อีสเทิร์นเอเชีย
 
ไทย
2548
2552
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 ตุลาคม 2561
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การบริหารการบิน
  • Aviation Management