ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร

        อาจารย์ฐิญภา เสถียรคมสรไกร
  MISS.THIYAPA SATHIANKOMSORAKRAI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 099-4542635  โทรสาร  02-5775017  Email thitapa_s@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2562
2562
Certificate
Professional Development Training Course in University Pedagogy – Finland Model
Tampere University
ฟินแลนด์
2555
2558
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
(เกียรตินิยม)
สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ไทย
2551
2555
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 4 มกราคม 2559
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
          (ภาษาอังกฤษ)    Tourism Recreation
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การจัดการการตลาดทางการท่องเที่ยว
           (ภาษาอังกฤษ)   Marketing Management for Tourism
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
           (ภาษาอังกฤษ)   Special Interest Tourism
อันดับ 4  (ภาษาไทย)       การจัดการทรัพยากรมนุษย์
            (ภาษาอังกฤษ)  Human Resource Management
อันดับ 5  (ภาษาไทย)       เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
            (ภาษาอังกฤษ)  Information Technology for Tourism
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2561
แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการการตลาดท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน
จ.ปทุมธานี (ประจำปีงบประมาณ 2560)
มทร.ธัญบุรี
2561
2563
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (ประจำปีงบประมาณ 2562)
มทร.ธัญบุรี
2562
2563
ศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี (ประจำปีงบประมาณ 2563)
มทร.ธัญบุรี
2563
2564
โครงการยุวชนอาสายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง 6 ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (ประจำปีงบประมาณ 2564)
สป.อว.