อัจฌิรา ทิวะสิงห์

          อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
      MISS ATCHIRA TIWASING

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-7144540  โทรสาร  02-5775017  Email atchira_t@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2555
2556
M.ITHM
International Tourism and Hotel Management
Southern Cross University
ออสเตรเลีย
2553
2555
ศศ.ม.
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2554
2558
บธ.บ.
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
 
2547
2551
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสารคาม
ไทย
2560
2562
ป.ออ.
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
 
2559
2559
Diploma
University Pedagogy: Teaching and Learning in                          Higher Education
University of Tampare,
Finland
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 กรกฎาคม 2557
 ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
          (ภาษาอังกฤษ)   Information Technology for Tourism
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       ความรู้เบื้องต้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
           (ภาษาอังกฤษ)  Principle of Tourism and Hospitality Industry
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
           (ภาษาอังกฤษ)  Air Ticket Reservation
อันดับ 4 (ภาษาไทย)       การพูดเพื่อการนำเที่ยว
           (ภาษาอังกฤษ)   Speaking for Touring
อันดับ 5 (ภาษาไทย)        การท่องเที่ยวคนเดียว
           (ภาษาอังกฤษ)   Solo Tourism
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2560
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเทศไทย
 
2559
2560
การศึกษามิติการท่องเที่ยวคนเดียวของผู้หญิงในสังคมไทย
 
2559
2560
รูปแบบการพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี
 
2563
2563
ศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี
 
2563
2563
การศึกษาแนวทางการทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจนำเที่ยวขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิตี้ จอยน์