พัชรินทร์ จึงประวัติ

            อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
      MRS.PATCHARIN JUNGPRAWATE

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 088-1542493  โทรสาร  02-5775017  Email patcharin_j@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2545
2547
ศศ.ม.
ไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ไทย
2534
2537
ศศ.บ.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  13 พฤษภาคม 2540
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ไทยศึกษา
          (ภาษาอังกฤษ)     Thai Study
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         งานมัคคุเทศก์
           (ภาษาอังกฤษ)    Tour Guiding
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
           (ภาษาอังกฤษ)    Natural Tourism Resources
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)    Cultural Tourism Resources
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2557
โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพมัคคุเทศน์
สถาบัณคุณวุฒิองค์การมหาชน
2558
2559  *1
โครงการวิจัยความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทธปราการ
มทร.ธัญบุรี
2558
2559  *2
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก
มทร.ธัญบุรี
2559
2560
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
มทร.ธัญบุรี
2560
2560 *3
โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
วช.
2562
2562
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก
มทร.ธัญบุรี
2562
2562 *4
Factors Affecting Health Tourism Promotion for the Elderly in Nakhon Nayok Province, Thailand
มทร.ธัญบุรี
* 1. ตีพิมพ์บทความวิชาการ ลงวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวแห่ง
      ประเทศไทย ปีที่12 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2560).
* 2. ตีพิมพ์บทความวิจัย ลงวารสารกระแสวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่19 ฉบับที่35(มกราคม-มิถุนายน 2561).
* 3. ตีพิมพ์บทความวิจัย ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่38  ฉบับที่4
      (กรกฎาคม-สิงหาคม 2562)
* 4 1ST International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills
      in the 21ST Century Research ICTEMR-2021 27TH – 28TH March 2021 / Thailand
      ตีพิมพ์บทความวิจัย ลงใน Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2021, Vol.12
      No.8 pp 2818-2824