ดร.วิสุทธิ์ สีนวล

ดร.วิสุทธิ์  สีนวล
Mr.Wisut Srinual
หน่วยงานที่สังกัด
   สาขา มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2552
2559
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
2539
2542
วท.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ไทย
2535
2539
วท.บ.
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน  16 กรกฎาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง
  • Advanced Statistics for Research
  • ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • Research Method in Social Science
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • Industrial-organizational psychology
  • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
  • Structural Equation Modeling analysis
       
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2559
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ:
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
2560
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2562
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี