ชุติมาร์ น่วมจิตร

อาจารย์ชุติมาร์ น่วมจิตร
MISS. CHUTIMA NUAMCHIT
หน่วยงานที่สังกัด
   สาขา มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
 
          ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
วันที่เริ่มต้นทำงาน  15 กรกฎาคม 2541
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • บรรณารักษศาสตร์
  • Library Science
  • ภาษาอังกฤษ
  • Einlish