วริสรา สุกุมลจันทร์

            อาจารย์วริสรา  สุกุมลจันทร์
     MISS WARISARA  SUKUMOLCHAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949578  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-7963172  โทรสาร  025775017  Email warisara_s@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2551
2553
 
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
2549
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  17 กรกฎาคม 2560
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        ปรัชญา
          (ภาษาอังกฤษ)    Philosophy
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        ศาสนา
           (ภาษาอังกฤษ)   religions
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        สังคมและวัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)    Society and culture
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2561
2563
พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับจริยศาสตร์อาหารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2564
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี