ผศ.กรธัช โฆษิตโภคิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.กรธัช โฆษิตโภคิน
Mrs. Korntouch Kosidphokin
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา  สังคมศาสตร์    สาขาวิชา   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2540
2543
วท.ม.
วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 
ประเทศไทย
2535
2538
ศศ.บ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 
ประเทศไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน   15 ก.ค. 56
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • สิ่งแวดล้อม
  • Environmental Science
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • Environmental Education
  • สังคมศาสตร์ ด้านมนุษยสัมพันธ์
  • Social Sciences , Human Relations
  • มหาวิทยาลัยสีเขียว
  • Green University
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2558
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2558
คณะศิลปศาสตร์
2561
 
เป็นผู้ประสานงานในการส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา Food Safety ทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนของคณะศิลปศาตร์ มิ.ย.61-ก.ค.61
คณะศิลปศาสตร์
2560
2561
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย “Professional Development Training Course in University Pedagogy – Finland Model”รุ่นที่ 5 ( ตค.60-เม.ย. 61)
กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2560
 
บทความ” กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านเทคโนโลยี”
วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์