ผศ.ดร.มณิภัทร์ ไทรเมฆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิภัทร์ ไทรเมฆ
Mrs Manipat Saimek
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา   สังคมศาสตร์    สาขาวิชา   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
 
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2547
2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประชากรและการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ไทย
2541
2543
เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ไทย
2533
2536
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ไทย
2544
2547
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
2541
2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • Business Economics
  • ประชากรและการพัฒนา (ประชากรและทรัพยากรมนุษย์)
  • Population and Development ( Population and Human Resources)
  • เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  • Economics
 
 
 
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2558
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2560
2560
พฤติกรรมการออมของวัยรุ่นไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2560
2560
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมกับเป้าหมายในการออมของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2560
2560
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี