บัญฑริการ์ สายเงิน

อาจารย์บัญฑริการ์ สายเงิน
MRS. PANTHARIKA SAI-NGERN
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2532
2536
คบ.
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์
ไทย
2522
2525
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ม.ศิลปากร
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 15 พฤษภาคม 2540
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • สอนภาษาอังกฤษ
  • Teaching English
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2561
หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์