สุพรรณี อาศัยราช

อาจารย์สุพรรณี อาศัยราช
MISS SUPHANNEE ARSAIRACH
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2555
ศ.ศ.ม.
การแปลภาษาอังกฤษและไทย
ม.ธรรมศาสตร์
ไทย
2546
2548
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ม.ศิลปากร
ไทย
2542
2546
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 3 กรกฎาคม 2560
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การวิเคราะห์และเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
  • การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
  • การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP)
 
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2556
2556
The development of English grammar lessons employing task-based learning through native speakers ‘social and cultural authentic materials
 
2557
2557
Improving English reading activity model
มทร.สุวรรณภูมิ
2559
2559
ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความทางวิชาการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ
ม.เกษตรศาสตร์