สุอาสาฬห สุวรรณเทพ

           อาจารย์สุอาสาฬห สุวรรณเทพ
        Miss Suarsaraha Suwannathep

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)  063-665-8395 โทรสาร  025775017  Email. suarsaraha.suwannathep@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2547
2550
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
2543
2547
ศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน วันที่ 3 กันยายน 2555
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
            (ภาษาอังกฤษ) English for Communication
อันดับ 2 (ภาษาไทย) การสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณร
            (ภาษาอังกฤษ) English for Novices
อันดับ 3 (ภาษาไทย) การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านเพลง
            (ภาษาอังกฤษ) Learning Grammar through Songs
อันดับ 4 (ภาษาไทย) สนทนาภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ) English Conversation
อันดับ 5 (ภาษาไทย) การเขียนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ) English Writing
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
2563
The English Development Project for Monks and Novices by Utilizing Communicative Approach
The5thInternational Conference
On Innovative Education and Technology
Proceeding,Vocational &Technical Education, RMUTT
2559
2560
The Effects of the Writing Process: A Study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Students’ Writing Development
Proceeding, Vocational &
Technical Education, RMUTT
2560
2560
Problems in Learning English for Communication 1 course at Rajamangala University of Technology Thanyaburi
13th Annual CamTESOL Conference 18-19 February 2017