ผศ.ก้องเกรียติ คุณาสถิตชัย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องเกียรติ คุณาสถิตชัย
                   MR. KONGKIAT KHUNASATHITCHAI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494984  โทรศัพท์ (มือถือ)  0851106192 โทรสาร  025775017  Email. Kongkiat_Khu@yahoo.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2553
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2546
2550
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.กรุงเทพ
(เกียรตินิยม อับดับ1)
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 กรกฎาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         การสอนภาษาอังกฤษ
          (ภาษาอังกฤษ)………English Teaching
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2561
งานวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
มทร.ธัญบุรี