ผศ.กนกวรรณ ดาบส

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   ดาบส    
                             Mrs. Kanokwan   Darboth

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494984  โทรศัพท์ (มือถือ)  061-3923441 โทรสาร  025775017  Email. kanokwan_d@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2553
ปริญญาโท
ค.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ไทย
2542
2545
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทภาษาเยอรมัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 กรกฎาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       ทักษะการอ่าน
            (ภาษาอังกฤษ)   Reading Skills
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
            (ภาษาอังกฤษ)   Genre Based Approach
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ)   Teaching English
อันดับ 4 (ภาษาไทย)       ทักษะการพูด
            (ภาษาอังกฤษ)   Speaking Skills
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2559
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
ทุนวิจัยหน้าใหม่ งบประมาณปี 2558
2563
2564
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานและ E-Learning
ทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณปี 2564
2559
2561
กนกวรรณ  ดาบส. 2561. Introduction to Reading. ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
226 หน้า ใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา 01-324-221 การอ่านเบื้องต้น
 
ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ