อาจารย์อุษณา อารี

อาจารย์อุษณา  อารี

MISS. USANA…AREE

หน่วยงานที่สังกัด 

  • สาขา/แผนกภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตะวันออก

คณะศิลปะศาสตร์ เลขที่ 39 หมู่ที่  1 อาคาร – ซอย – ถนน – ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ.

จบปี พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

2542

2546

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม.)

ภาษาไทย

ม.ศิลปากร

ไทย

2538

2542

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

ภาษาไทย

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

วันที่เริ่มต้นทำงาน 2 เมษายน 2555

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)

  • การใช้ภาษาไทย
  • Thai Useage
  • การสอนภาษาไทย
  • Thai Teaching
  • มาตรฐานงานสหกิจศึกษา
  • Cooperative Education Standards

        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ.

เสร็จปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน/โครงการ

หน่วยงาน/บริษัท

2556

2558

การศึกษาวจนลีลาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มทร.ธัญบุรี