อาจารย์รพี สว่างแจ้ง

                    อาจารย์รพี  สว่างแจ้ง
                 MRS. RAPEE SWANGJANG

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย.  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494955.  โทรศัพท์ (มือถือ)  851-134357  โทรสาร  02-5775017  Email teacherrapee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ. 

จบปี พ.ศ. 

วุฒิที่ได้รับ 

สาขาวิชา 

สถาบัน 

ประเทศ 

2543 

2547 

M.A. 

Chinese 

Beijing Language and Culture University 

 

China 

2537 

2538 

ศศ.บ. 

ภาษาจีน 

ม.สงขลานครินทร์ 

ไทย 

.

วันที่เริ่มต้นทำงาน 1  มิถุนายน.  2539

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย) 

อันดับ  (ภาษาไทย)           ภาษาจีน

           (ภาษาอังกฤษ)       Chinese

อันดับ 2  (ภาษาไทย)           ภาษาอังกฤษ

           (ภาษาอังกฤษ)       English

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ. 

เสร็จปี พ.ศ. 

ชื่อผลงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/บริษัท 

 

 

 

 

2558 

2559 

การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารงานของอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้านการท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ 

ศิลปศาสตร์ 

2561 

2561 

ภาษาในวัฒนธรรมข้าวจังหวัดปทุมธานี 

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี