คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผศ.พรทิพย์ สว่างเนตร ที่ได้รับรางวัล “U-School Mentoring AWARD 2019 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับดีมาก”

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผศ.พรทิพย์ สว่างเนตร ที่ได้รับรางวัล “U-School Mentoring AWARD 2019 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับดีมาก” โครงการแบบอย่าง ภายใต้โครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษาโดยใช้ สุ จิ ปุ ลิ ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ โรงเรียนทองพูลอุทิศ และโรงเรียนกล้าชอุ่มโดยมีผศ.พรทิพย์ สว่างเนตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยง