เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นางสาวมาริดา แก้ววัน

หัวหน้าสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์

โทร.02-549-4930

นางนฐอร หงษ์ทอง

งานเอกสารการพิมพ์

โทร.02-549-4948

นางสาวสุวจี คันธมาศ

งานสารบรรณ

โทร.02-549-4930

นางสาวพัชรินทร์ ขำวงค์

งานบุคลากร

โทร.02-549-4947

นางสาวพรชลิศา ยะจะนะ

งานบุคลากร

โทร.02-549-4947

นางสาวนุชนาฏ คันธมาศ

งานการเงิน

โทร.02-549-4946

นางสาวรุ่งภา ซึงเจริญ

งานหลักสูตร

โทร.02-549-4934

นางจรัสศรี ดิษฐสอน

งานพัสดุ

โทร.02-549-4950

นางสาววรังคณา จันกัน

งานพัสดุ

โทร.02-549-4951

นางสาวกมลนัทธิ์ ปิดทอง

งานบริการวิชาการและวิจัย

โทร.02-549-4934

นางกรกนก อนรรฆธนะกุล

งานทะเบียนนักศึกษา

โทร.02-549-4974

นางสาวกรรณิการ์ สงวนดี

งานสหกิจศึกษา

โทร.02-549-4985

นางสาววรรณยา เฉลยปราชญ์

งานห้องสมุด

โทร.02-549-4965

นางสาวสิริรัตน์ เข็มทอง

ธุรการสาขาภาษาตะวันตก

โทร.02-549-4953

นางสาวเนตรชนก ค้ำคูณ

งานพัฒนานักศึกษา

โทร.02-549-4935

นางสาวสงกรานต์ เท้งศิริ

งานนโยบายและแผน

โทร.02-549-4933

นางสาวสุจิตรา ด้วงทอง

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

โทร.02-549-4938

นายกฤษณา โป๊ะแก้ว

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

โทร.02-549-4952

นางสาวนุจรี ผลเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.02-549-

นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่

โทร.02-549-

นายปิยังกูร คำแก้ว

งานเอกสารการพิมพ์

โทร.02-549-4948

นางวสา พลายศิริ

เจ้าหน้าที่

โทร.02-549-4947

นางสาวอัญชลี หอมศิริ

เจ้าหน้าที่

โทร.02-549-4947

นายณัฐชนน ใจเสมอ

งานสารบรรณ

โทร.02-549-4930