หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย           :     หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ชื่อภาษาอังกฤษ    :     Master  of Arts Program in English for Career Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)        : หลักศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)  
ชื่อย่อ (ไทย)          : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Arts (English for Career Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : M.A. (English for Career Development)
รูปแบบของหลักสูตร
มีแผนการศึกษาให้เลือกเรียน 2 รูปแบบ ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี                                                                                    1. การค้นคว้าอิสระ (IS) หรือ   2. วิทยานิพนธ์ (thesis)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้ง นศ.ไทยและต่างชาติ (พอสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง)
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท
หลักสูตรมีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย ทั้งในกลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชานวัตกรรมการศึกษา
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
กลุ่มวิชาเลือก
  1. Digital Business and Service Industry (ด้านธุรกิจและบริการ)
  2. Innovative Education (ด้านการสอน)
– ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ           
– คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
– ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                   
– ทฤษฎีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
– ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน                                                                       
– หลักสูตรและการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
– ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ                                               
– หลักการวัดและประเมินผลทางภาษา
– ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ                                              
– การแปลเชิงอาชีพ
– ภาษาอังกฤษสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ                                           
– ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบันเทิง
– ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ
– ภาษาอังกฤษสำหรับการร่วมมือเพื่อความมั่นคงและความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
– การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อการตลาดดิจิทัล
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรฯได้ทำความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการร่วมกัน 
ใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการรับสมัคร
กรณีไม่ได้ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ ให้ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา และยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/65
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในงานภาคธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ครู อาจารย์ นักการศึกษา และนักวิจัย ในสถาบันการศึกษา
  • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
จุดเด่น
  • บูรณาการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์/พัฒนางานในอาชีพของตนเอง
(หากผู้เรียนยังไม่ได้ประกอบอาชีพ สามารถเลือกทำงานกับชุมชนหรือสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือตามความสนใจ)
  • มีอาจารย์พิเศษทั้งในและต่างประเทศร่วมสอน
  • มีการศึกษาดูงานในประเทศ
  • มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม สามารถวางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ  รวมทั้งเน้นให้มหาบัณฑิต  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 วัตถุประสงค์
       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ
       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการสื่อสาร ในการประกอบอาชีพและ/หรือการศึกษาต่อในอาชีพที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัคร
รับสมัครเดือนมกราคมที่เว๊ปไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา https://www.grad.rmutt.ac.th
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ โทร 086-100-4495
งานวิชาการ คุณปิยังกูร โทร.02-549-4980 (ในเวลาราชการ)
Website: www.larts.rmutt.ac.th
Email: ecd_larts@rmutt.ac.th
หรือพูดคุยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มไลน์ ปชส. M.A. ECD
 

แผนการศึกษา (1.5 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ