หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา   
ชื่อภาษาอังกฤษ      :    Bachelor of Arts Program in Physical Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)         :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)           :   ศศ.บ. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    B.A. (Physical Education)
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต   
ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการด้านพลศึกษาและการกีฬา
  • นักจัดการการกีฬา ผู้จัดและควบคุมการแข่งขันกีฬา
  • เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวการกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาระดับต้น
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
                1) ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางกีฬา เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกด้านสู่การเป็นมืออาชีพ
                 2) เน้นผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งกับกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิเศษ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
                 3) ส่งเสริมให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
                 4) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
                 5) ฝึกให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิต และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมของการเปลี่ยนแปลง