หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย             :     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ      :     Bachelor of Arts Program in Tourism 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)         :      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว           
ชื่อย่อ (ไทย)           :      ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :      Bachelor of Arts Program in Tourism
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :      B.A. (Tourism)
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130   หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • มัคคุเทศก์
  • ผู้นำเที่ยว
  • พนักงานบริษัทธุรกิจนำเที่ยว
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการท่องเที่ยว
 วัตถุประสงค์
            เพื่อบัณฑิตมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งชาติไทย
บัณฑิตมีความสำนึกรักและหวงแหนความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นผู้มีศีลธรรม
บัณฑิตมีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ประสานงานด้านการท่องเที่ยวและงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญา เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของกลุ่มและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
บัณฑิตมีความสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว