หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
ชื่อภาษาอังกฤษ      :     Bachelor of Arts Program in Aviation Service Industry
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)           :      ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน)               
ชื่อย่อ (ไทย)             :      ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการการบิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Arts (Aviation Service Industry) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :     B.A. (Aviation Service Industry)
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 133   หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  1. บริษัท แบ๊กสบริการภาคพื้น จำกัด
  2. บริษัท ไทย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Staff)
  • เจ้าหน้าที่โภชนาการการบิน (Air Catering Staff)
  • เจ้าหน้าที่ตอนรับภาคพื้น (Airline Passenger Service Agent)
  • เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Agent)
  • เจ้าหน้าที่การตลาดด้านอุตสาหกรรมการบิน (Airline Marketing Staff)
  • เจ้าทหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ของสยการบิน (Airline Human Resource Staff)
  • พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew)
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบริการการบินทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติประกอบกับมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน  ตามมาตรฐานสากล     
 วัตถุประสงค์
            เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ทักษะด้านการบริการ และจัดการด้านอุตสาหกรรมที่กี่ยวข้องกับงานบริการการบิน
            เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
             เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตกต่างในงานอุตสาหกรรมการบริการการบิน