หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ชื่อภาษาอังกฤษ      :     Bachelor of Arts Program in English for Communication
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)         :      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)             
ชื่อย่อ (ไทย)           :     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :      Bachelor of Arts (English for Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.A. (English for Communication)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 133   หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตและนักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank)
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานต้อนรับ
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  • ผู้ประสานงานต่างประเทศ
  • นักแปล
  • ล่าม
  • ผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการ
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            จัดการศึกษาที่พิจารณาถึงสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกำหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี “ภาษาดี คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพ”
 วัตถุประสงค์
            เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางภาษา มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่แตกต่างและมีความสามารถในการบริหารจัดการตามสาขาวิชาชีพ มีพื้นฐานความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ปลูกฝังและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ
พัฒนาบุคลิกภาพให้บัณฑิตสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ภาษา รวมถึงสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ