หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ      :     Bachelor of Arts Program in Hotel Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)         :      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม        
ชื่อย่อ (ไทย)          :      ศศ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :      Bachelor of Arts Program in Hotel Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :      B.A. (Hotel Management)
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130   หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • บุคลากรในธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานในแผนกแม่บ้าน พนักงานประกอบอาหาร พนักงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • บุคลากรในธุรกิจบริการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอิสระ เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านอาหาร
  • นักวิชาการในภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์ วิทยากร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยเน้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผน การบริหารจัดการ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นความรู้ ทักษะทางวิชาชีพการโรงแรมและการบริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ
 วัตถุประสงค์
            เพื่อมีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตามจริยธรรมในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ
มีความรอบรู้ทางวิชาการ ทั้งทักษะวิชาชีพในศาสตร์ทางการโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ และการบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน
มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
มีจิตบริการ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีบุคลิกภาพดี ได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา