หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย           :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Doctor of Philosophy Program in Environmental Social Sciences and Sustainable Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)        :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ชื่อย่อ (ไทย)          :  ปร.ด. (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Environmental Social Sciences and Sustainable   Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  Ph.D. (Environmental Social Sciences and Sustainable Development)
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1           จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1          จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิจัยและนักวางแผนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงระบบเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี้
1. ผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. อาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในหน่วยงานหรือองค์กรระดับกระทรวง กรม และสถาบันภาครัฐที่มีศักยภาพและมีความสามารถระดับสูงในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ บริหาร และดำเนินการวิจัยที่นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายตามมาตรฐานสากล
5. นักพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ในภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถในระดับสูงในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่ให้ความสำคัญกับสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางวิชาการและงานวิจัยแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) สามารถสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหลักปรัชญาว่า
“มุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัย ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่มีการบูรณาการด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี”
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ การวางแผน และการวิเคราะห์เชิงระบบด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายมิติ
การรับสมัคร
รับสมัครเดือนมกราคมที่เว็ปไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา http:// www.grad.rmut.ac.th
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
ดร.สุรศักดิ์ โจถาวร 089-739-4941
งานวิชาการ คุณปิยังกูร  โทร.02-5494980 (ในเวลาราชการ)
Website: www.larts.rmutt.ac.th
E-mail: ecd_larts@rmutt.ac.th