หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
Bachelor of Arts Program in Tourism

อาชีพ : มัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว/พนักงานบริษัทธุรกิจนำเที่ยว

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
 Bachelor of Arts Program in Hotel   Management

อาชีพ : บุคลากรในธุรกิจโรงแรม /บุคลากรในธุรกิจบริการ/ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอิสระ/นักวิชาการในภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
Bachelor of Arts Program in English for Communication

อาชีพ : เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์/ ผู้ประสานงานต่างประเทศ/นักแปล/   
ผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติ/อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ     การบิน
 Bachelor of Arts Program in   Aviation Service Industry

อาชีพ  : เจ้าหน้าที่การตลาดด้านอุตสาหกรรมการบิน/พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน/ เจ้าหน้าที่ตอนรับภาคพื้น/เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร/

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาพลศึกษา
  Bachelor of Arts Program    in     Physical Education

อาชีพ :นักวิชาการด้านพลศึกษาและการกีฬา/นักจัดการการกีฬา ผู้จัดและควบคุมการแข่งขันกีฬา/เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ(International Program)

Bachelor of Arts Program in English for International Professions (International Program)

Profession:International officers/Export and import officers/Hotel and touring receptionists/Aviation industry officers/Public relations officers

                                                      หลากหลายห้องปฏิบัติการ เรียนจริง… ปฏิบัติจริง…

                           เพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับห้องปฏิบัติการจริง อาทิ ห้องปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการการโรงแรม ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม